Tel. (8 451) 41 174 El.p. vaskugimnazija@gmail.comSekite mus: Facebook

Tvarkos ir taisyklės

Pradžia » Veikla » Tvarkos ir taisyklės

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarka

Pasvalio rajono savivaldybės vaikų priežiūros karantino metu tvarkos aprašas 

Mokinių priėmimo į Pasvalio r. Vaškų gimnaziją tvarkos aprašas

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos darbo tvarkos taisyklės

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos mokinių elgesio taisyklės

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos mokinių dalyko programos, dalyko kurso ir dalyko modulio keitimo tvarkos aprašas

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos mokinių lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos mokymosi pagalbos teikimo organizuojant konsultacijas tvarkos aprašas

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos vykdymo tvarkos aprašas

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo reglamentas

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos ugdomosios veiklos stebėsenos tvarkos aprašas

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos projektinio darbo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos aprūpinimo vadovėliais, jų komplektų dalimis, ugdymo priemonėmis ir literatūra tvarkos aprašas

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo taisyklės

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos mokinių pažymėjimų išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos vadovų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos bendruomenės etikos kodeksas

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos lygių galimybių politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos bendruomenės informavimo ir švietimo tvarkos aprašas

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos mokyklinio geltonojo autobuso naudojimo tvarkos aprašas

Nuotolinio darbo Pasvalio r. Vaškų gimnazijoje tvarkos aprašas