PASVALIO R.

 

VAŠKŲ GIMNAZIJA

 

      

Mokyklos g. 23, Vaškai, LT–39373, Pasvalio r.

Tel.: (8 451) 41 174, (8 451) 41 123

El. paštas: vaskugimnazija@gmail.com

                                                                                                                                                                                 

                                                             

                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesės aktai, reglamentuojantys gimnazijos veiklą:

 

Lietuvos Respublikos konstitucija

 

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

 

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

 

Valstybinė švietimo  2013-2022 metų strategija 

 

Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“

 

Geros mokyklos koncepcija

 

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas

 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas

 

Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas, bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

 

Su kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje www.smm.lt