PASVALIO R.

 

VAŠKŲ GIMNAZIJA

 

      

Mokyklos g. 23, Vaškai, LT–39373, Pasvalio r.

Tel.: (8 451) 41 174, (8 451) 41 123

El. paštas: vaskugimnazija@gmail.com

                                                                                                                                                                                 

                                                             

                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarka

 

Pasvalio rajono savivaldybės vaikų priežiūros karantino metu tvarkos aprašas 

 

Mokinių priėmimo į Pasvalio r. Vaškų gimnaziją tvarkos aprašas

 

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos darbo tvarkos taisyklės

 

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos mokinių elgesio taisyklės

 

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

 

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas

 

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos mokinių dalyko programos, dalyko kurso ir dalyko modulio keitimo tvarkos aprašas

 

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos mokinių lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

 

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos mokymosi pagalbos teikimo organizuojant konsultacijas tvarkos aprašas

 

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos vykdymo tvarkos aprašas

 

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo reglamentas

 

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos ugdomosios veiklos stebėsenos tvarkos aprašas

 

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos projektinio darbo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

 

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas

 

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas

 

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės

 

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

 

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos aprūpinimo vadovėliais, jų komplektų dalimis, ugdymo priemonėmis ir literatūra tvarkos aprašas

 

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo taisyklės

 

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos mokinių pažymėjimų išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas

 

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos vadovų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

 

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos bendruomenės etikos kodeksas

 

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos lygių galimybių politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

 

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos bendruomenės informavimo ir švietimo tvarkos aprašas

 

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos mokyklinio geltonojo autobuso naudojimo tvarkos aprašas

 

Nuotolinio darbo Pasvalio r. Vaškų gimnazijoje tvarkos aprašas